O službi

U okviru Službe za hematološku i biohemijsku dijagnostiku obavljaju se poslovi uzimanja i ispitivanja materijala za bolničke i vanbolničke pacijente. Kao biološki materijali koriste se krv, urin, stolica i punktati. Njihova obrada izvodi se na savremenim automatizovanim aparatima. Vrše se ispitivanja iz oblasti hematologije, koagulacije, biohemije (određivanja supstrata, enzima, elektrolita, specifičnih proteina), imunohemije (određivanja hormona i tumor markera), gasnih analiza i drugo. Takođe, sarađuje se sa ljekarima na odjeljenjima u cilju nalaženja rezultata ispitivanja. Prate se savremeni dijagnostički tokovi i uvode nove procedure ispitivanja.